Integritetspolicy

Allmänt

Vi på Serafias Kosmos värnar om våra kunders och användares personliga integritet och därför har vi också hög skyddsnivå för de personuppgifter som hanteras av oss. Det är det viktigt att du förstår hur dina uppgifter behandlas och används av oss samt hur vi tar ansvar för dessa. Denna integritetspolicy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dessa. Vi har och kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifter är all information som kan hänföras till din person såsom t ex namn, adress, e-post, telefonnummer m m.

Insamling av information

Serafias Kosmos officiella webbutik/e-handel samlar in och registrerar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp av produkterna via hemsidan. Vi informerar dig om huruvida den information  vi behöver är frivillig eller obligatorisk när vi samlar in personuppgifter. Om inte nödvändiga uppgifter anges kan detta resultera i att din beställning inte kan hanteras varpå köp inte kan genomföras hos oss på Serafias Kosmos.

Detta görs för att vi ska kunna ta leverera samt ta betalt för de varor du önskar köpa i vår webbutik. I detta fall samlas ditt för- och efternamn, din leverans-/fakturaadress, din e-postadress samt ditt mobilnummer in. Den lagliga grunden för detta är att kunna fullfölja det ingångna köpeavtalet mellan dig och oss.

Dina uppgifter registreras också i samband med att du kontaktar oss för service eller support efter ditt köp. Anledningen till detta är för att kunna tillhandahålla den service som förväntas av oss men också för att kunna fullfölja eventuella garantiärenden. Den lagliga grunden är att kunna fullfölja det ingångna köpeavtalet mellan dig och oss.

Vår webbutik  www.serafiaskosmos.se kan även samla in personuppgifter om dig från formulär för nyhetsbrev eller kryssrutor som du fyller i på hemsidan. Laglig grund här är berättigat intresse och du kan när som helst avregistrera dig från framtida utskick via en länk längst ner i nyhetsbrevev.

Även anonym information, t ex visade sidor  eller sökfrågor sparas då denna information hjälper oss att förstå dina önskemål samt för att kunna analysera och förbättra hemsidan.

Vi använder också cookies, som är en textfil med uppgift att underlätta din användning av webbplatsen men också för att vi ska kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt. Dessa cookies används också för att kunna visa upp relevanta produkter, identifiera dig som besökare för att ge en bättre upplevelse vid framtida besök. 

Användning av information

Serafias Kosmos behandlar dina personliga uppgifter för olika ändamål. Huvudsakliga syftet för behandlingen är att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra support och kundservice via E-mejl, t ex att besvara frågor kring våra produkter samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra och motverka bedrägerier.
  • Följa tillämplig lagstiftning, t ex bokföringslagen och skattelagstiftningen.
  • I vissa fall använda uppgifterna till underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik samt affärsutveckling.

Insamlad information kan även lämnas ut till

  • Domstolar och myndigheter, om det krävs enligt lag eller beslut från myndighet, domstol, i syfte att väcka eller föra en rättslig talan, eller
  • Myndigheter, i syfte att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet.

I händelse av att Serafias Kosmos eller en del därav säljs av företaget, eller att någon del av Serafias Kosmos läggs över på annat företag (outsourcing), kan dina personuppgifter lämnas vidare som en del av denna försäljning/outsourcing. Du kommer då att meddelas om detta och kan då utöva dina rättigheter.

Serafias Kosmos kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta nödvändiga och legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och på en likvärdig skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Serafias Kosmos lagrar information om din beställning i fem (5) år från leveransdatum.

Skydd för insamlade personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter som vi samlat in är av yttersta vikt för Serafias Kosmos. Vi har genom olika säkerhetsåtgärder sett till att dina personuppgifter är skyddade i så stor utsträckning som möjligt, bl a genom att begränsa antalet människor som har fysisk tillgång till våra databasservrar och genom att införa elektroniska säkerhetssystem och lösenordskrav som skyddar mot otillåten tillgång till och användning av personuppgifterna. De av våra medarbetare som It ansvariga som har tillgång till personuppgifter och är skyldiga att iaktta strikt sekretess. 

Länkar till andra hemsidor

Även om Serafias Kosmos ger dig möjlighet att ansluta till andra hemsidor via hypertextlänkar är www.serafiaskosmos.se  inte ansvarigt för de sekretessrutiner som gäller för länkade hemsidor. Du rekommenderas således att själv kontrollera tillämpliga sekretessrutiner innan du lämnar några personuppgifter på andra hemsidor.

Personuppgiftsansvarig

Serafias Kosmos webb butik är personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Denna dataskyddslag gäller från den 25 maj 2018 och har till uppgift att öka och säkerställa skyddet för privatpersoners personliga integritet. Med angiven information om denna integritetspolicy beskrivs vår hantering och användning av personuppgifter som insamlats via hemsidan,  serafiaskosmos.se

Genom att du använder hemsidan serafiaskosmos.se accepterar du vår integritetspolicy om skydd av personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Serafias Kosmos äger rätt att vid behov att ändra, komplettera och uppdatera denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära information av oss om vilka av dina personuppgifter Som Serafias Kosmos har sparade. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss och tydligt ange vilken information du vill ha. Eventuella personuppgifter skickas till din E-mejl adress. Vänligen observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart, vi kommer att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Om du vill ha ett registerutdrag skickar du ett e-postmeddelande till cattis@is-tonart.se 

Rättelse av dina personuppgifter

Om du anser att vi har felaktiga personuppgifter om dig kommer vi på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter

Detta innebär att du har full rätt att begära av oss att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Du bör dock vara medveten om att det kan finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, t ex i bokförings- och skattelagstiftning. Vi avslutar då den behandling som görs av oss för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som kan lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot denna behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Klagomål

Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen: Telefon 08-657 6100 eller e-post datainspektionen@datainspektionen.se